Regulamin konkursu Day by Day 2016/2017

S   P   O   N   S   O   R   Z   Y           K   O   N   K   U   R   S   U

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkurs Językowego na angielskojęzyczną kartkę z pamiętnika \"Day by Day\" jest Szkoła Języków Obcych GLOSSA z siedzibą w Krakowie przy ul. Dietla 103 zwana dalej SJO GLOSSA.

Konkurs ma charakter cykliczny i odbywa się co roku w okresie od 01 października do 31 marca.

§1 CEL KONKURSU

Celem konkursu jest zaangażowanie uczniów szkół ponadpodstawowych - gimnazjów i liceów z całej Polski w prowadzenie codziennych notatek - pamiętnika w języku angielskim i tym samym zachęcenie ich do używania tego języka na co dzień, także poza murami szkoły.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest prowadzony w dwóch grupach wiekowych: gimnazjum i liceum.
 2. Za udział w konkursie organizator nie pobiera żadnych opłat.
 3. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych niezależnie od poziomu znajomości języka.

§3 PRACE KONKURSOWE

 1. Tematyka konkursu jest w dużym stopniu dowolna. Praca może składać się z opisu kolejnych dni lub też wybranych dni tygodnia, miesiąca czy nawet roku. Głównym bohaterem pamiętnika może być autor, ale także osoba fikcyjna, którą do życia powoła autor.
 2. Forma graficzna prac jest dowolna i nie podlega ona ocenie.
 3. Prace nadesłane na konkurs muszą stanowić od początku do końca twórczość własną uczestnika konkursu. Prace nadesłane na konkurs nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu lub być kopią jakichkolwiek innych utworów lub fragmentów innych utworów ani prac zgłaszanych do Konkursu w poprzednich edycjach.
 4. Prace powinny zawierać od 7200 do 9000 znaków (licząc ze spacjami). Prace nie spełniające tego warunku nie wezmą udziału w walce o nagrody.

§4 ETAPY KONKURSU

 1. Etap rejestracji szkół od 2016-10-01 do 2016-12-12 . Podczas tego etapu rejestrowane są szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie.
 2. Etap zgłaszania prac konkursowych: od 2016-10-01 do 2017-02-28 W czasie trwania tego etapu, uczniowie samodzielnie zgłaszają swoje pamiętniki do konkursu.
 3. Etap głosowania na prace konkursowe: od 2017-03-01 do 2017-03-31. W ramach tego etapu, internauci wybierają najlepsze ich zdaniem prace poprzez publiczne głosowanie na zgłoszone prace.
 4. Etap finałowy: od 2017-04-01 do 2017-05-15. Specjalnie powołane jury dokonuje wyboru zwycięzców spośród finalistów konkursu.

§5 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Należy dokonać zgłoszenia szkoły, do której uczęszczają Uczniowie chcący uczestniczyć w Konkursie. Zgłoszenia dokonuje Nauczyciel lub Dyrekcja Szkoły poprzez wysłanie skanu zgłoszenia poprzez pocztę elektroniczną e-mail formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia szkoły należy dokonać w terminie od 2016-10-01 do 2016-12-12. Po tym terminie Szkoły nie będą rejestrowane, co uniemożliwi Uczniom wzięcie udziału w konkursie (patrz ppkt. 1c).
 2. SJO GLOSSA zastrzega sobie prawo wprowadzenia zgłoszenia Szkoły do systemu w terminie do 10 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia
 3. Uczeń na stronie internetowej wybranej wersji językowej konkursu (w którym bierze udział) powinien samodzielnie zarejestrować/zalogować się za pomocą opcji ‘zgłoszenie’ (lewy panel menu). Następnie wybrać odpowiednią Szkołę oraz Nauczyciela oraz załączyć pracę. Prace konkursowe (zapisane w formacie doc, pdf lub rtf) należy przesyłać wyłącznie poprzez swoje konto (utworzone przez stronę konkursową) w terminie do 2017-02-28.
 4. Każdy uczeń może dołączyć tylko jedną pracę w danej kategorii językowej konkursu.
 5. Prace przesyłane pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub zapisane w innym niż powyżej podane formacie nie wezmą udziału w konkursie.
 6. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne, jednakże szkoła zgłaszając udział swoich Uczniów w Konkursie zobowiązuje się do:
  a) zamieszczenia na terenie Szkoły plakatu promującego Konkurs oraz plakatu promującego kursy językowe za granicą organizowane przez SJO GLOSSA,
  b) umieszczenia na witrynie www należącej do Szkoły (w zakładce Aktualności / Partnerzy / Konkursy itp.) krótkiej informacji o Konkursie i odnośnika do strony www Konkursu oraz kodu html przekierowującego do prac konkursowych zgłoszonych przez uczniów szkoły
  Plakaty zostaną dostarczone do Szkoły drogą pocztową w styczniu 2017, zaś materiały graficzne i kod html zostanie przesłany drogą elektroniczną na adres szkoły.
 7. Przesyłając pracę na konkurs uczestnik konkursu:
  1. oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy i przyjmuje pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw autorskich.
  2. wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania, nazwy szkoły oraz treści pracy na pokonkursowej wystawie prac w Internecie.
  3. Przekazuje na rzecz SJO GLOSSA wszelkie autorskie prawa majątkowe do przesłanej pracy w tym prawa do przetwarzania, powielania w dowolnej formie i tłumaczenia.
 8. Przesłanie pracy przez uczestnika konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

§6 FINAŁ KONKURSU

 1. Do finału konkursu zostaną zakwalifikowane prace, które otrzymały największą liczbę głosów od Internautów, tak jednak, aby nie przekroczyć liczby 100 prac w każdej kategorii konkursu.
 2. Na prace może głosować każdy użytkownik Internetu pod warunkiem podania ważnego adresu e-mail oraz telefonu. Głosować można na więcej niż jedną pracę, natomiast na daną pracę można oddać tylko jeden głos.
 3. W przypadku braku możliwości pozytywnej weryfikacji adresu e-mail i/lub telefonu osoby głosującej Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania głosów od tej osoby.
 4. W przypadku braku możliwości pozytywnej weryfikacji 5 lub więcej adresów e-mail i/lub telefonów osób głosujących Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji uczestnika konkursu, na którego oddano głosy, których prawdziwości nie da się zweryfikować.

§7 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Prace zakwalifikowane do finału konkursu zostaną ocenione przez specjalnie powołane jury składające się z nauczycieli języka angielskiego SJO GLOSSA oraz zaproszonych przedstawicieli sponsorów i patronów medialnych, którzy wyrażą chęć udziału w pracach jury.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 45 dni od daty zakończenia konkursu.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej konkursu, a laureaci zostaną poinformowani o nich drogą mailową lub telefoniczną.

§8 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 2016/2017

 1. W kategorii liceum roku nagrodami są:
  1. Pierwsza nagroda: dwutygodniowy intensywny kurs języka angielskiego za granicą (Malta, Wielka Brytania lub Irlandia), zakwaterowanie w trakcie kursu (z wyżywieniem), przelot z Polski i transfer z lotniska (o ile zwycięzca będzie miał mniej niż 16 lat), ubezpieczenie od kosztów leczenia. Nagroda nie obejmuje: części wycieczek i zajęć pozalekcyjnych, kieszonkowego. ,
  2. Druga nagroda: dwutygodniowy intensywny kurs języka angielskiego za granicą (Malta, Wielka Brytania lub Irlandia). Nagroda nie obejmuje: przelotu z Polski, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia od kosztów leczenia, transferów, wycieczek i zajęć pozalekcyjnych, kieszonkowego. ,
  3. Trzecia nagroda: zestaw książek i/lub materiałów audio-video i/lub programów komputerowych do nauki języka angielskiego
 2. W kategorii gimnazjum nagrodami są:
  1. Pierwsza nagroda: zestaw książek i/lub materiałów audio-video i/lub programów komputerowych do nauki języka angielskiego
  2. Druga nagroda: oraz: zestaw książek i/lub materiałów audio-video i/lub programów komputerowych do nauki języka angielskiego
 3. Wszyscy uczestnicy konkursu, których prace spełniły wymogi regulaminowe otrzymają:
  1. dyplomy uczestnictwa
  2. prawo do zniżek w wysokości 5% na uczestnictwo w zagranicznych kursach językowych.
 4. Na życzenie nauczyciele uczestnika konkursu oraz jego szkoła otrzymają potwierdzenie udziału uczniów w konkursie i osiągniętych przez nich wyników.

§8 ODBIÓR NAGRODY

 1. Pierwsza i druga nagroda w kategorii liceum może być zrealizowana w terminie uzgodnionym z organizatorem, który może narzucić ograniczenia dotyczące tego terminu.
 2. Zdobywca pierwszej i drugiej nagrody w kategorii liceum jest zobowiązany potwierdzić (telefonicznie, e-mailem lub osobiście) chęć skorzystania z nagrody najpóźniej do 30.10.2017. Jeśli nagrodzony nie dokona takowego potwierdzenia nagroda przepada i organizator konkursu zastrzega sobie prawo przyznania jej innemu uczestnikowi konkursu.
 3. Nagrody nie mogą być być wymienione na ekwiwalent pieniężny ani też przekazane na rzecz osób trzecich.
 4. Koszta nie wchodzące w skład nagrody laureat pokrywa we własnym zakresie.
 5. Nagrody nie będące wyjazdami na kursy językowe oraz dyplomy i wyróżnienia zostaną przesłane przez organizatora drogą pocztową do 30 września lub będzie można je odebrać w siedzibie organizatora.
 6. Podatek od pierwszej nagrody jest pokrywany przez organizatora konkursu, natomiast w przypadku drugiej nagrody przez laureata. W celu odprowadzania podatku od laureata drugiej nagrody, laureat jest zobowiązany przekazać stosowną kwotę podatku na konto SJO GLOSSA najpóźniej na 4 tygodnie przed wyjazdem na kurs.
 7. Laureat nagrody głównej zobowiązany jest przedstawić relację z pobytu na kursie językowym w formie pisemnej (wraz z udostępnieniem kilku zdjęć) do 30 dni po powrocie z kursu w celu ewentualnej publikacji takiej informacji na stronie internetowej i w materiałach promocyjnych.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody dotyczące nadsyłanych utworów (zaginięcie, opóźnienie) powstałe z winy systemów komputerowych lub osób trzecich.
 2. Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do odmiennego niż przedstawionego powyżej podziału nagród i wyróżnień.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac, które zawierają treści obraźliwe, wulgarne lub niezgodne z polskim prawem.

Kraków, 30.09.2016